Marka
Marka
ALCAN Hakkında
Referanslar
İletişim
Alcan Marka

Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Marka Tescili için Tıklayın

Marka isim Önerilerimiz için Tıklayın Yurtdışı Marka Tescilinin Önemi için Tıklayın
Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Marka Stratejileri için Tıklayın Marka Gazetesi'nde Tanıtım için Tıklayın Markalaşmanın Avantajları için Tıklayın
Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Faydalı Model Nedir ?

Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayi ye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Tescilin amacı; b
uluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır.

Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Buluşun Faydalı Model Olarak Korunabilmesi için Gerekli Kriterler

Yenilik; Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olması.
Sanayiye uygulanabilirlik; Buluşun tümüyle pratiğe uygulanabilir olması.

Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Patent ile Faydalı Model Arasındaki Farklar

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
Koruma süreleri farklıdır, (Faydalı model 10 yıl, incelemeli patent 20 yıl)
Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.


Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Faydalı Model Başvurusu için Gerekli Belgeler

Başvuru dilekçesi, (bir nüsha ekteki örneğe uygun olarak, Faydalı Model başvuruları FM1/551 A3 normunda düz antetsiz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla doldurulmuş olacaktır.
Buluşu açıklayan tarifname, (üç nüsha)
Faydalı Modelle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (üç nüsha)
Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler, (üç nüsha)
Özet, üç nüsha, buluşu 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet (üç nüsha)
Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı


Faydalı Model sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır

Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması,
Patent konusu olan bir usulün kullanılması,
Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,
Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması.


Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Faydalı Model Hakkına
Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları:

1. Tecavüzün önlenmesi davası
2. Tecavüzün durdurulması davası
3. Tecavüzün giderilmesi davası
4. Tecavüzün tespiti davası
5. Tazminat davaları
· Maddi tazminat davası
· Manevi tazminat davası
· İtibari tazminat davası
6. El koyma
7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
8. Şekil değiştirme veya imha
9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği
10. Kararın kamuya ilan yolu ile duyurulması ve hükmün ilanı
11. İhtiyati tedbir


Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Faydalı Model Hakkına Tecavüz ve İhlal Hallerinde Mahkemece Verilecek Cezalar

1. Faydalı model belgesi almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, gerçeğe aykırı olarak kendini faydalı model hakkına sahip olarak gösterenler ile eşyanın faydalı model olduğunu gösteren işareti kaldıranlar hakkında;
1 ( bir ) yıldan 2 ( iki ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir,
14.000 ( on dört bin ) YTL’ den 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir.
Her iki cezaya birden hükmedilebilir.
2. Faydalı model ile korunan bir buluşun sahibi olmadığına, koruma süresinin bittiğine, faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verildiği halde ürün üzerinde koruma olduğu zannını uyandıranlar, satışa çıkarılan eşyaya veya ambalajlara veya ticaret evrakına veya ilanlarına ve reklamlarına korunan bir patentle ilgisi olduğu zannını uyandıranlar ile yetkisi olmadığı halde, faydalı model üzerindeki hakların birini veya bu haklarla ilgili lisansı devretmek, rehin etmek veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar hakkında; 
2 ( iki ) yıldan 3 ( üç ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir,
27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir.
Her iki cezaya birden hükmedilebilir.
3. 551 sayılı KHK’nin 136ncı maddesinde tecavüz fiilleri aşağıda belirtilmiş olup;
a. Faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek,
b. Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamak suretiyle kullanmak,
c. Faydalı model sahibinin izni olmadan buluş konusu usulü kullanmak veya buluş konusu usulden doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek ve uygulamaya koymak suretiyle kullanmak,
d. Faydalı model sahibi tarafından lisans haklarını izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek,
e. Yukarıda sayılan fiillere iştirak veya yardım veya teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlar altında olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
f. Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya sağlandığını bildirmekten kaçınmak,

Yukarıda belirtilen fiilleri işleyenler hakkında ;

· 2 ( iki ) yıldan 4 ( dört ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir,
· 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir.
· Her iki cezaya birden hükmedilebilir.
· Ayrıca iş yerlerinin 1 ( bir ) yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmedilebilir. Tecavüzde kullanılan eşya ve bunları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konabilir veya imha edilebilir.
4. Tecavüz sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararları gidermek amacıyla, mütecavizler hakkında;
· Maddi tazminat ödemeye hükmedilebilir,
· Manevi tazminat ödemeye hükmedilebilir,
· İtibari tazminat ödemeye hükmedilebilir,
· İhtiyati tedbir amacıyla üretilen veya ithal edilen ürünlere el konulmasına hükmedebilir.
· Bahse konu tüm cezalara birden hükmedilebilir.

Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Faydalı Model ile Korunamayacak Konular

Patent verilemeyecek konulara ek olarak usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.

Faydalı Model, Faydalı Model Nedir, Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Tescili Faydalı Model Tescilinden Sonra Korumanın Devam Etmesi için Hak Sahibinin Yükümlülükleri

Patent / faydalı model belgesi sahibi veya yetkili kıldığı kişi, buluşunu, Resmi Patent Bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde kullanmak ve Türk Patent Enstitüsü'ne kullandığını ispatlamak zorundadır. Ayrıca, patent / faydalı model belgesi hakkının devam edebilmesi için her yıl ücret tarifesinde belirtilen yıllık ücretleri, Türk Patent Enstitüsü'nün bildirimine gerek olmaksızın, peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.


10101010110000001100110010000000100000001100110011000000110011001000100010100000101000001100000010100000111111111000100010000000
MarkaALCAN HakkındaReferanslarİletişim